50 avatar middle
283719366
和48人一起讨论
98 avatar small77 avatar small41 avatar small67 avatar small55 avatar small13 avatar small13 avatar small71 avatar small32 avatar small71 avatar small22 avatar small58 avatar small

分享到微信


原贴

小朋友不是小榄户口.怎么样可以入读小榄小学

34688 人阅读过
发表于: 2017-10-05


万能的OC.万能的网友.

我户口系小榄沙口的.但系我个小朋友户口系随父.入了东凤.明年就要读小学了.我想距读小榄升平小学..但系听讲今年开始政策就变了.以家系小朋友唔系小榄户口都唔可以....往年父母一方系小榄户口的.小朋友都可以就读升平.
各位大神.有无人同我情况一样.如果系甘我需要办咩业务.小朋友先可以顺利入读小学.???? 很急.很急....