86 avatar middle
更新猿
和399人一起讨论
69 avatar small33 avatar small37 avatar small99 avatar small81 avatar small11 avatar small04 avatar small17 avatar small70 avatar small30 avatar small79 avatar small07 avatar small

分享到微信


原贴

中山女子从理疗店回来后,臂部成“马蜂窝”并发出腐肉臭

24724 人阅读过
发表于: 2017-12-07
因腰臀部疼痛,中山一女子听信熟人介绍到理疗店治疗,理疗师在其右侧腰臀部扎了数十根针,拔针后又敷了“膏药”。这竟导致女子臀部化脓性感染,形似“马蜂窝”。

据中山市中医院相关专家介绍, 在理疗店接受理疗后,黄女士反而感觉疼痛加重了,而且痛处红肿灼热,只能前往市中医院住院治疗。入院时,黄女士右侧腰臀处疼痛剧烈,只能保持患侧向上的侧卧体位。右臀部出现大面积皮肤红肿溃烂,散发恶臭......

详细新闻报道:
警惕!密集恐惧症者慎入


[hide]

[/hide]

(来源:中山手机台、DV现场、中山日报)


https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODUzOTExNQ==&mid=2651767398&idx=1&sn=a4a6d3127db1aaae494d02ae58513e38&chksm=8b6a6162bc1de8746e6e83c62cdc4e8db2bfb476362aa23f6ab804b01ee520582c4046322601#rd