23 avatar middle
315440
和26人一起讨论
13 avatar small53 avatar small23 avatar small53 avatar small23 avatar small53 avatar small53 avatar small41 avatar small67 avatar small22 avatar small23 avatar small22 avatar small

分享到微信


原贴

输卵管造影

19930 人阅读过
发表于: 2018-06-27
请问有去博爱做过输卵管造影的吗?挂号应该是挂生殖科还是妇科?周六周日有做的吗?是普通的还是无痛的?
亲子乐园 的最新主题
315440 的其他主题
本帖子版权属于作者315440,并受法律保护。除非帖子中另有声明,未经合法书面许可任何人不得转载或使用整体或任何部分的内容。