34 avatar middle
44213
和15人一起讨论
73 avatar small18 avatar small11 avatar small87 avatar small98 avatar small46 avatar small41 avatar small42 avatar small45 avatar small58 avatar small59 avatar small91 avatar small

分享到微信


原贴

文明城市?

36589 人阅读过
发表于: 2018-07-24


这也敢叫文明城市?垃圾城市吧。大城镇安塘村九龙门牌坊对面。快2个月事情完全没人来处理。打任何电话都没用
网友见闻 的最新主题
本帖子版权属于作者44213,并受法律保护。除非帖子中另有声明,未经合法书面许可任何人不得转载或使用整体或任何部分的内容。