99 avatar middle
66520
和37人一起讨论
99 avatar small22 avatar small99 avatar small22 avatar small22 avatar small76 avatar small50 avatar small36 avatar small17 avatar small17 avatar small25 avatar small82 avatar small

分享到微信


原贴

无奈!应该点做好?

21304 人阅读过
发表于: 2018-07-26
我个仔先得4个月,由于工作原因将小朋友就交比我家婆凑,
小朋友吃奶粉。点都会有D上火,甘两三日先屙次屎医生都话属正常范围。
一个4个月大既小盆友竟然一个星期比两三次七星茶我仔饮,
一次比30-50毫升,已经同佢讲过好多次仲细个一个月比一两次就得,
无必要比甘多佢饮。佢就系五听。而家仲要比莲蓬佢饮,婴儿五可以饮莲蓬,都系要比
我点讲都无用,好心累。我该怎么办?
亲子乐园 的最新主题
本帖子版权属于作者66520,并受法律保护。除非帖子中另有声明,未经合法书面许可任何人不得转载或使用整体或任何部分的内容。