01 avatar middle
17317300
和49人一起讨论
17 avatar small65 avatar small29 avatar small34 avatar small34 avatar small01 avatar small01 avatar small34 avatar small81 avatar small01 avatar small01 avatar small27 avatar small

分享到微信


原贴

这样停车就过分了

21356 人阅读过
发表于: 2018-08-07


平时经常见到那些乱停车的司机,前三分一台车在人行道,后三分二台车在路上的占道,或者在双行道上停车,已经很过分。
这台更过分了,别说小车过的路,连单车都没法过。这就太过分了。停车讲公德心的,没位置停车可以理解,时间紧可以临时停车,但是请稍微留点路给别人