77 avatar middle
8336706
和13人一起讨论
63 avatar small77 avatar small63 avatar small16 avatar small77 avatar small63 avatar small77 avatar small63 avatar small77 avatar small16 avatar small18 avatar small77 avatar small

分享到微信


原贴

竹苑一间小小粉面店

24108 人阅读过
发表于: 2018-08-10


在美团上看到这间粉面店,环境挺舒适的,有点像休闲站的样子,分量足,味道挺好吃的,特别适合我这种能吃辣的人.饮食男女 的最新主题
8336706 的其他主题
本帖子版权属于作者8336706,并受法律保护。除非帖子中另有声明,未经合法书面许可任何人不得转载或使用整体或任何部分的内容。