66 avatar middle
tast
和43人一起讨论
48 avatar small90 avatar small24 avatar small66 avatar small80 avatar small73 avatar small66 avatar small16 avatar small66 avatar small05 avatar small66 avatar small36 avatar small

分享到微信


原贴

你阿妈冇教你点停车?

71453 人阅读过
发表于: 2018-08-21
咩人都有!
今日出门见到条蛋散甘停车,重点唔系哩度噶住户!系保险公司噶!
挡住个门。素质!
网友见闻 的最新主题
tast 的其他主题
本帖子版权属于作者tast,并受法律保护。除非帖子中另有声明,未经合法书面许可任何人不得转载或使用整体或任何部分的内容。